DROP SHOT – bass fishing Tips!!!!How I work drop shot rig for bass.

source